Stappenplan voor een werkgever

Het per leeftijdsgroep vastgestelde percentage uit de eerdere stap wordt vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarmee de categorie uitwisselen Stap 9 bare functies moet worden ingekrompen. Rond dit vervolgens af op hele getallen. 

Toelichting

Als de procentuele verdeling per leeftijdscategorie (zie Stap 7) is vastgesteld, moet dit percentage worden vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarmee de categorie uitwisselbare functies moet worden ingekrompen. Deze berekening levert volgens de toelichting in heel veel gevallen een uitkomst op met enkele cijfers achter de komma, bijvoorbeeld 1,65. Dit moet dan worden afgerond op hele getallen.

Bij een getal van één tot en met 49 achter de komma, wordt afgerond naar beneden; vanaf 50 moet naar boven worden afgerond. Op die manier komt het aantal werknemers dat voor ontslag moet worden voorgedragen vast te staan.

Het kan gebeuren dat na deze afronding het aantal werknemers dat voor ontslag in aanmerking komt niet overeenkomt met het totaal aantal werknemers dat is berekend om te worden ontslagen. Dan geldt een nadere afrondingsregel. Als er te weinig is berekend, dan levert de leeftijdsgroep met de hoogste waarde achter de komma tussen één tot en met 49 de voor ontslag voor te dragen werknemer op (zie Rekenvoorbeeld 3.1).

Als er te veel is berekend dan leveren de leeftijdsgroepen met de hoogste waarden achter de komma de voor ontslag voor te dragen werknemers (zie Rekenvoorbeeld 32). Het kan ook voorkomen dat een categorie uitwisselbare functies in meer dan een of mogelijk in alle leeftijdsgroepen evenveel werknemers telt.

De toelichting leert dat in dat geval het evenredigheids- of afspiegelingsbeginsel wordt gebruikt tot waar dat mogelijk is. Voor zover op grond van afspiegeling de noodzakelijke inkrimping in een categorie uitwisselbare functies niet (geheel) kan worden bereikt, mag de (resterende) inkrimping op basis van de redelijkheid worden verdeeld. De toelichting geeft aan dat de werkgever de door hem gemaakte ontslagkeuzes op basis van de redelijkheid wel goed moet motiveren (zie Rekenvoorbeelden 4 en 5).

Stap: Stel vast welke werknemers voor ontslag worden voorgedragen.

Toelichting 

Op basis van het stappenplan kan een werkgever vaststellen welke werknemers voor ontslag moeten worden voorgedragen en kan een werknemer controleren of dit op een wijze is gebeurd.

Stel de categorie uitwisselbare functies vast waarbinnen ontslagen vallen.

Stel vast hoeveel werknemers werkzaam zijn in deze categorie uitwisselbare functies.

Toelichting 

Bij het vaststellen van de categorie uitwisselbare functies gaat om de fysieke door een werknemer bezette arbeidsplaats. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om het aantal formatieplaatsen dat is gebaseerd op een volledige invulling van een arbeidsplaats.

Stel vast in welke leeftijdsgroep deze werknemers zitten.

Stel per leeftijdsgroep de procentuele verdeling van de leeftijdsopbouw vast.

Toelichting 

Per leeftijdsgroep moet de procentuele verdeling van de leeftijdsopbouw worden vast-gesteld. De toelichting leert dat daarvoor het aantal werknemers binnen de leeftijdsgroep moet worden gedeeld door het totaal aantal werknemers werkzaam in deze categorie uitwisselbare functies en worden vermenigvuldigd met 100. Voor elke leeftijdsgroep moet deze berekening worden herhaald. De uitkomst is dan de procentuele ver-deling van de leeftijdsopbouw over de leeftijdsgroepen en de optelsom moet altijd op 100% uitkomen.

Stel vast met hoeveel werknemers de categorie uitwisselbare functies moet inkrimpen.

Toelichting 

In het verlengde hiervan moet in de per categorie uitwisselbare functies de totale in-krimping worden bepaald. De toelichting geeft aan dat dit de optelsom is van de dienstverbanden die in het kader van de reorganisatie worden beëindigd door middel van het van rechtswege aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, vervroegde uittreding, pensionering, ontbinding door de kantonrechter en opzegging na een ontslagprocedure via de Centrale organisatie werk en inkomen.